Một dự án của Xây lắp PVC sắp được chuyển về tỉnh Tiền Giang quản lý

.
Nguồn: vietnambiz.vn