Bộ trưởng Nhạ kỳ vọng học sinh đi học được hạnh phúc

.
Nguồn: giaoduc.net.vn