Các địa phương có đang đi ngược sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục?

.
Nguồn: giaoduc.net.vn