Có nên quy định triết lý giáo dục trong Luật Giáo dục sửa đổi?

.
Nguồn: giaoduc.net.vn