Cũng là giáo viên nhưng nơi thưởng chục triệu nơi chỉ có 0 đồng

.
Nguồn: giaoduc.net.vn