Học hộ, thi hộ là hành vi thiếu đạo đức và vi phạm pháp luật

.
Nguồn: giaoduc.net.vn