Không tiếp tục công nhận chức vụ Hiệu trưởng của ông Trần Quang Nam

.
Nguồn: giaoduc.net.vn