Kính mời phụ huynh em: KHAI SINH KHÔNG CÓ CHA

.
Nguồn: giaoduc.net.vn