Tại sao học trò lại hò reo, hoan hô khi được báo cho nghỉ học?

.
Nguồn: giaoduc.net.vn