Thăng hạng giáo viên, ai được lợi nhất?

.
Nguồn: giaoduc.net.vn