Thi giáo viên giỏi ở Hải Phòng, sao lại yêu cầu "học sinh khác" ở nhà?

.
Nguồn: giaoduc.net.vn