Tiêu chí thi đua, sổ sách sẽ được cắt giảm trong năm 2019

.
Nguồn: giaoduc.net.vn