Trần Văn Bắc giỏi Vật lý, xuất sắc trong hoạt động hội sinh viên

.
Nguồn: giaoduc.net.vn